ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σύστημα αρχειοθέτησης: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

 1. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία μας και μόνο με την συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται τα ακόλουθα η προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και συγκεκριμένα όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει η Εταιρεία ή να εκφράσετε παράπονο, άποψη, ιδέα κλπ.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων, ενημερώσεων ή αναφορών σας ή συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εάν αναφέρεται («Δεδομένα»).

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η Εταιρεία μας να μπορέσει να εκπληρώσει τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να σας παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω. Αντίθετα, όσες πληροφορίες ζητούνται να συμπληρωθούν σε πεδία που δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*) καθώς και η συγκατάθεση σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού, είναι προαιρετικές και η μη παροχή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μόνο στην περίπτωση που χρειάζεται να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού GDPR.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντα την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Σκοπός και τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας για τις οποίες απευθυνθήκατε σε εμάς, για να εκπληρώσουμε τα αιτήματα, παράπονα, απόψεις, ενημερώσεις ή αναφορές που υποβάλλατε με τη ‘’Φόρμα’’, καθώς και να σας παράσχουμε πληροφορίες μέσω αυτής. Το σύννομο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στη συγκατάθεση σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού GDPR, και στην εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ως υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β Κανονισμού GDPR)·
 • Για να διαχειριστούμε τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου ή των Φορμών. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού GDPR, καθώς και η επιδίωξη κάθε δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο i του Κανονισμού GDPR και η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας·

Περαιτέρω, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση παροχής της συγκατάθεσης σας υπό τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείου α του Κανονισμού GDPR, προαιρετικά είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό (άμεσο μάρκετινγκ) από εμάς.

Με την επιλογή των κατάλληλων πλαισίων, δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από την συνολική εθνική νομοθεσία, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR), για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του.

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής της Εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

 

 1. Διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας μας, οι συνομιλίες καταγράφονται στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται από την Εταιρεία μας για έξι (6) μήνες, μετά την συμπλήρωση του οποίου διαγράφονται. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα των συνομιλιών αυτών, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση support@mobivas.gr

Τα στοιχεία των χρεώσεων για την εγγραφή και την χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας μας διατηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας μας για δύο (2) έτη, μετά την παρέλευση των οποίων διαγράφονται.

Όλα τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

 

 1. Αρχές που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και του Ν. 4624/2019. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, πλην όσων αναγράφονται ρητά στη Δήλωση, εκτός αν η Εταιρεία μας λάβει την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό, δίκαιο και σύννομο προς τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς

Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με την έννοια ότι η Εταιρεία έχει υποχρέωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι κατάλληλα και συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον ακριβή και πλήρη, θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η χωρίς καθυστέρηση διόρθωση των ανακριβειών ή διαγραφή τους. Σε σχέση πάντα με τους σκοπούς επεξεργασίας τους. .

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου βάσει νόμου υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγησαν ή έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. Αυτό σημαίνει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να βασίζονται ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία θα δείξουν την πρέπουσα φροντίδα σε όλα τα θέματα επεξεργασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη η δέουσα ασφάλεια τους καθώς και, μεταξύ άλλων, η προστασία τους από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Για αυτό το λόγο η Εταιρεία φροντίζει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν γίνει αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας θα ενημερώνονται αναλόγως, εφόσον το ζητήσουν από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν την νομική βάση της επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα τους, το είδος των δεδομένων που αφορούν, την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της εν λόγου περιόδου,  καθώς και την ταυτότητα των παραληπτών των δεδομένων, εάν υπάρχουν. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των δεδομένων τους.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να περιορισθούν μόνο εφόσον ο περιορισμός αυτός προβλέπεται από το νόμο. Αυτό ισχύει, συγκεκριμένα, κατά την διενέργεια επιστημονικής έρευνας, για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών (άρθρο 43 εθνικού νόμου 4624/2019), για την εθνική ή την δημόσια ασφάλεια καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων τρίτων, τα οποία διαφορετικά θα απειλούνταν, εάν το συμφέρον για την αποφυγή των απειλών αυτών υπερισχύει έναντι του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων να τύχει ενημέρωσης.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση και σε οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία τους. Τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με την φύση των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την επεξεργασία τους.

Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση και εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019, ως τροποποιείται και ισχύει.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοί μας, οι οποίοι ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι ανάλογα ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι. Οι διαδικασίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων μερών κατόπιν συμφωνίας, θα ορίζονται γραπτώς, έχοντας εξασφαλίσει ότι το συμβαλλόμενο τρίτο μέρος επεξεργάζεται με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και ότι βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις αρχές που τίθενται με την παρούσα Δήλωση, τον GDPR EU και τον Ν. 4624/2019. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος κριθεί ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, θα τερματίζουμε την συνεργασία.

 

 1. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας που είναι πλήρως εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα και τους επιβλέποντες και ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: τεχνικό προσωπικό, προσωπικό Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων και διοικητικό προσωπικό καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, επίσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Τρίτες Χώρες”): i) σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς· ii) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους – είτε εργάζονται ατομικά είτε συλλογικά – και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρίας στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε· iii) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων·

Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 1. Τα δικαιώματά των Υποκειμένων των Δεδομένων

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα των άρθρων 15-22 του Κανονισμού GDPR, να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση που μπορεί να σας χορηγήσει η εταιρία με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπροσθέτως αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα έχουμε αναπτύξει μια ηλεκτρονική φόρμα για να κάνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας απλή και αποτελεσματική – Κάντε κλικ για να συμπληρώσετε τη φόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρία συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Συγκεκριμένα, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούνται από την Εταιρεία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικής ειδοποίησης σας προς την Εταιρεία μας, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν καθώς και θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, η Εταιρεία μας μπορεί να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, κάποια εκ των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, ιδίως επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμά σας να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Επιπροσθέτως και στο βαθμό που έχετε αυτό το δικαίωμα, δικαιούστε να υποβάλλετε παράπονο απευθείας στη σχετική εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων , http://www.dpa.gr/)

 

 1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Eταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

 1. Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Εταιρεία θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας συμβουλεύουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

Η παρούσα αποτελεί Δήλωση Συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σύστημα αρχειοθέτησης: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

 1. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία μας και μόνο με την συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται τα ακόλουθα η προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και συγκεκριμένα όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει η Εταιρεία ή να εκφράσετε παράπονο, άποψη, ιδέα κλπ.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων, ενημερώσεων ή αναφορών σας ή συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εάν αναφέρεται («Δεδομένα»).

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η Εταιρεία μας να μπορέσει να εκπληρώσει τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να σας παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω. Αντίθετα, όσες πληροφορίες ζητούνται να συμπληρωθούν σε πεδία που δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*) καθώς και η συγκατάθεση σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού, είναι προαιρετικές και η μη παροχή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μόνο στην περίπτωση που χρειάζεται να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού GDPR.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντα την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Σκοπός και τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας για τις οποίες απευθυνθήκατε σε εμάς, για να εκπληρώσουμε τα αιτήματα, παράπονα, απόψεις, ενημερώσεις ή αναφορές που υποβάλλατε με τη ‘’Φόρμα’’, καθώς και να σας παράσχουμε πληροφορίες μέσω αυτής. Το σύννομο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στη συγκατάθεση σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού GDPR, και στην εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ως υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β Κανονισμού GDPR)·
 • Για να διαχειριστούμε τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου ή των Φορμών. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού GDPR, καθώς και η επιδίωξη κάθε δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο i του Κανονισμού GDPR και η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας·

Περαιτέρω, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση παροχής της συγκατάθεσης σας υπό τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείου α του Κανονισμού GDPR, προαιρετικά είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό (άμεσο μάρκετινγκ) από εμάς.

Με την επιλογή των κατάλληλων πλαισίων, δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από την συνολική εθνική νομοθεσία, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR), για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του.

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής της Εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

 1. Διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας μας, οι συνομιλίες καταγράφονται στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται από την Εταιρεία μας για έξι (6) μήνες, μετά την συμπλήρωση του οποίου διαγράφονται. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα των συνομιλιών αυτών, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση support@mobivas.gr

Τα στοιχεία των χρεώσεων για την εγγραφή και την χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας μας διατηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας μας για δύο (2) έτη, μετά την παρέλευση των οποίων διαγράφονται.

Όλα τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

 

 1. Αρχές που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και του Ν. 4624/2019. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, πλην όσων αναγράφονται ρητά στη Δήλωση, εκτός αν η Εταιρεία μας λάβει την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό, δίκαιο και σύννομο προς τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς

Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με την έννοια ότι η Εταιρεία έχει υποχρέωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι κατάλληλα και συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον ακριβή και πλήρη, θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η χωρίς καθυστέρηση διόρθωση των ανακριβειών ή διαγραφή τους. Σε σχέση πάντα με τους σκοπούς επεξεργασίας τους. .

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου βάσει νόμου υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγησαν ή έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. Αυτό σημαίνει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να βασίζονται ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία θα δείξουν την πρέπουσα φροντίδα σε όλα τα θέματα επεξεργασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη η δέουσα ασφάλεια τους καθώς και, μεταξύ άλλων, η προστασία τους από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Για αυτό το λόγο η Εταιρεία φροντίζει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν γίνει αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας θα ενημερώνονται αναλόγως, εφόσον το ζητήσουν από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν την νομική βάση της επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα τους, το είδος των δεδομένων που αφορούν, την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της εν λόγου περιόδου,  καθώς και την ταυτότητα των παραληπτών των δεδομένων, εάν υπάρχουν. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των δεδομένων τους.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να περιορισθούν μόνο εφόσον ο περιορισμός αυτός προβλέπεται από το νόμο. Αυτό ισχύει, συγκεκριμένα, κατά την διενέργεια επιστημονικής έρευνας, για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών (άρθρο 43 εθνικού νόμου 4624/2019), για την εθνική ή την δημόσια ασφάλεια καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων τρίτων, τα οποία διαφορετικά θα απειλούνταν, εάν το συμφέρον για την αποφυγή των απειλών αυτών υπερισχύει έναντι του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων να τύχει ενημέρωσης.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση και σε οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία τους. Τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με την φύση των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την επεξεργασία τους.

Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση και εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019, ως τροποποιείται και ισχύει.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοί μας, οι οποίοι ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι ανάλογα ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι. Οι διαδικασίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων μερών κατόπιν συμφωνίας, θα ορίζονται γραπτώς, έχοντας εξασφαλίσει ότι το συμβαλλόμενο τρίτο μέρος επεξεργάζεται με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και ότι βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις αρχές που τίθενται με την παρούσα Δήλωση, τον GDPR EU και τον Ν. 4624/2019. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος κριθεί ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, θα τερματίζουμε την συνεργασία.

 1. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας που είναι πλήρως εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα και τους επιβλέποντες και ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: τεχνικό προσωπικό, προσωπικό Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων και διοικητικό προσωπικό καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, επίσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Τρίτες Χώρες”): i) σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς· ii) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους – είτε εργάζονται ατομικά είτε συλλογικά – και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρίας στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε· iii) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων·

Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 1. Τα δικαιώματά των Υποκειμένων των Δεδομένων

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα των άρθρων 15-22 του Κανονισμού GDPR, να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση που μπορεί να σας χορηγήσει η εταιρία με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπροσθέτως αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα έχουμε αναπτύξει μια ηλεκτρονική φόρμα για να κάνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας απλή και αποτελεσματική – Κάντε κλικ για να συμπληρώσετε τη φόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρία συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Συγκεκριμένα, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούνται από την Εταιρεία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικής ειδοποίησης σας προς την Εταιρεία μας, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν καθώς και θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, η Εταιρεία μας μπορεί να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, κάποια εκ των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, ιδίως επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμά σας να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Επιπροσθέτως και στο βαθμό που έχετε αυτό το δικαίωμα, δικαιούστε να υποβάλλετε παράπονο απευθείας στη σχετική εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων , http://www.dpa.gr/)

 1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Eταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 1. Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Εταιρεία θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας συμβουλεύουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η παρούσα αποτελεί Δήλωση Συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σύστημα αρχειοθέτησης: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

 1. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία μας και μόνο με την συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται τα ακόλουθα η προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και συγκεκριμένα όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει η Εταιρεία ή να εκφράσετε παράπονο, άποψη, ιδέα κλπ.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων, ενημερώσεων ή αναφορών σας ή συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εάν αναφέρεται («Δεδομένα»).

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η Εταιρεία μας να μπορέσει να εκπληρώσει τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να σας παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω. Αντίθετα, όσες πληροφορίες ζητούνται να συμπληρωθούν σε πεδία που δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*) καθώς και η συγκατάθεση σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού, είναι προαιρετικές και η μη παροχή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μόνο στην περίπτωση που χρειάζεται να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού GDPR.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντα την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Σκοπός και τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας για τις οποίες απευθυνθήκατε σε εμάς, για να εκπληρώσουμε τα αιτήματα, παράπονα, απόψεις, ενημερώσεις ή αναφορές που υποβάλλατε με τη ‘’Φόρμα’’, καθώς και να σας παράσχουμε πληροφορίες μέσω αυτής. Το σύννομο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στη συγκατάθεση σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού GDPR, και στην εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ως υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β Κανονισμού GDPR)·
 • Για να διαχειριστούμε τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου ή των Φορμών. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού GDPR, καθώς και η επιδίωξη κάθε δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο i του Κανονισμού GDPR και η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας·

Περαιτέρω, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση παροχής της συγκατάθεσης σας υπό τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείου α του Κανονισμού GDPR, προαιρετικά είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό (άμεσο μάρκετινγκ) από εμάς.

Με την επιλογή των κατάλληλων πλαισίων, δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από την συνολική εθνική νομοθεσία, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR), για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του.

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής της Εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

 1. Διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας μας, οι συνομιλίες καταγράφονται στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται από την Εταιρεία μας για έξι (6) μήνες, μετά την συμπλήρωση του οποίου διαγράφονται. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα των συνομιλιών αυτών, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση support@mobivas.gr

Τα στοιχεία των χρεώσεων για την εγγραφή και την χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας μας διατηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας μας για δύο (2) έτη, μετά την παρέλευση των οποίων διαγράφονται.

Όλα τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

 

 1. Αρχές που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και του Ν. 4624/2019. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, πλην όσων αναγράφονται ρητά στη Δήλωση, εκτός αν η Εταιρεία μας λάβει την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό, δίκαιο και σύννομο προς τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς

Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με την έννοια ότι η Εταιρεία έχει υποχρέωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι κατάλληλα και συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον ακριβή και πλήρη, θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η χωρίς καθυστέρηση διόρθωση των ανακριβειών ή διαγραφή τους. Σε σχέση πάντα με τους σκοπούς επεξεργασίας τους. .

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου βάσει νόμου υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγησαν ή έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. Αυτό σημαίνει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να βασίζονται ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία θα δείξουν την πρέπουσα φροντίδα σε όλα τα θέματα επεξεργασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη η δέουσα ασφάλεια τους καθώς και, μεταξύ άλλων, η προστασία τους από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Για αυτό το λόγο η Εταιρεία φροντίζει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν γίνει αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας θα ενημερώνονται αναλόγως, εφόσον το ζητήσουν από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν την νομική βάση της επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα τους, το είδος των δεδομένων που αφορούν, την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της εν λόγου περιόδου,  καθώς και την ταυτότητα των παραληπτών των δεδομένων, εάν υπάρχουν. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των δεδομένων τους.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να περιορισθούν μόνο εφόσον ο περιορισμός αυτός προβλέπεται από το νόμο. Αυτό ισχύει, συγκεκριμένα, κατά την διενέργεια επιστημονικής έρευνας, για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών (άρθρο 43 εθνικού νόμου 4624/2019), για την εθνική ή την δημόσια ασφάλεια καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων τρίτων, τα οποία διαφορετικά θα απειλούνταν, εάν το συμφέρον για την αποφυγή των απειλών αυτών υπερισχύει έναντι του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων να τύχει ενημέρωσης.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση και σε οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία τους. Τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με την φύση των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την επεξεργασία τους.

Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση και εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019, ως τροποποιείται και ισχύει.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοί μας, οι οποίοι ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι ανάλογα ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι. Οι διαδικασίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων μερών κατόπιν συμφωνίας, θα ορίζονται γραπτώς, έχοντας εξασφαλίσει ότι το συμβαλλόμενο τρίτο μέρος επεξεργάζεται με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και ότι βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις αρχές που τίθενται με την παρούσα Δήλωση, τον GDPR EU και τον Ν. 4624/2019. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος κριθεί ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, θα τερματίζουμε την συνεργασία.

 1. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας που είναι πλήρως εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα και τους επιβλέποντες και ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: τεχνικό προσωπικό, προσωπικό Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων και διοικητικό προσωπικό καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, επίσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Τρίτες Χώρες”): i) σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς· ii) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους – είτε εργάζονται ατομικά είτε συλλογικά – και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρίας στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε· iii) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων·

Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 1. Τα δικαιώματά των Υποκειμένων των Δεδομένων

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα των άρθρων 15-22 του Κανονισμού GDPR, να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση που μπορεί να σας χορηγήσει η εταιρία με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπροσθέτως αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα έχουμε αναπτύξει μια ηλεκτρονική φόρμα για να κάνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας απλή και αποτελεσματική – Κάντε κλικ για να συμπληρώσετε τη φόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρία συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Συγκεκριμένα, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούνται από την Εταιρεία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικής ειδοποίησης σας προς την Εταιρεία μας, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν καθώς και θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, η Εταιρεία μας μπορεί να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, κάποια εκ των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, ιδίως επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμά σας να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Επιπροσθέτως και στο βαθμό που έχετε αυτό το δικαίωμα, δικαιούστε να υποβάλλετε παράπονο απευθείας στη σχετική εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων , http://www.dpa.gr/)

 1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Eταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 1. Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Εταιρεία θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας συμβουλεύουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η παρούσα αποτελεί Δήλωση Συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019.