ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MOBIVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «MOBIVAS», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 166 Α (ΑΦΜ 801353653 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία», δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο www.mobivas.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών της.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, προτού προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχής τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να εξεταστούν, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου πλήθος πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό και των όρων παροχής τους, καθώς και διαφημίσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών με την εταιρία, καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία τους σε μία φόρμα επικοινωνίας, με σκοπό την καταχώρηση αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων κλπ των χρηστών. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

2. Όροι Εγγραφής

Για την περιήγηση στον Ιστότοπο δεν απαιτείται εγγραφή. Ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου ενημερώνεται κατά την περιήγηση του για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία και για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία που επιθυμεί και να λάβει τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, έχει την δυνατότητα να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται μέσα στον Ιστότοπο και να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να εκφράσει αίτημα, παράπονα, αναφορά ή ο,τιδήποτε άλλο συναφές με τα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης οφείλει τα δηλώσει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από τον Ιστότοπο, προκειμένου να λάβει την απάντηση του από την Εταιρεία.

3. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπλέον, ο χρήστης/επισκέπτης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου κατά σύννομο τρόπο, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου.

Ο χρήστης του Ιστότοπου θα πρέπει να είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ενώ αντιστοίχως, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτήν την χρήση. Αν είστε γονέας ή έχετε την μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστότοπου φέρετε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

4. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται απόλυτα και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών που περιέχονται στον Ιστότοπο, παρέχεται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη του Ιστότοπου καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Επιπλέον, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά που είναι απαραίτητα προς τούτο, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU 679/2016 GDPR) για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Ιστότοπου ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/αν παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers), παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Ιστότοπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ενώ ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και το ανεπιφύλακτα το σχετικό δικαίωμα της Εταιρείας.

5. Αποκλεισμός Ευθύνης Εταιρείας

Οι περιεχόμενες πληροφορίες στον Ιστότοπο, οι οποίες αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχονται προέρχονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία, αντιθέτως, ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στον Ιστότοπο καθώς και για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους διαφημιζόμενους στον Ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή, τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτάται στον Ιστότοπο τον έχουν οι τρίτοι διαφημιζόμενοι καθώς και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια αυτού, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων, που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια αυτών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των υπηρεσιών τρίτων διαφημιζόμενων στον Ιστότοπο. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους παρόχους των υπηρεσιών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και την χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Οι διαφημίσεις που τυχόν αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν από τον χρήστη ως συμβουλές, ούτε ότι υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρείας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή για την προτίμηση κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας. Για αυτό τον λόγο, ο χρήστης του Ιστότοπου αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία τις υπηρεσίες/πληροφορίες του Ιστότοπου.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται, δε, στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Η Εταιρία πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, πλήρη και αληθή. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτή θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτου) του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ΔΗΛΩΣΗ -ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της Εταιρείας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τον σχετικό εθνικό εφαρμοστικό Νόμο σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων .

Ο Ιστότοπος www.mobivas.gr, όπου εμφανίζεται πάντα η παραπάνω ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και που ζητά από τον χρήστη/επισκέπτη οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται σε αυτή, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τον Ιστότοπο, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από τον συγκεκριμένο Ιστότοπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγονται μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και μόνο με δική σας πρωτοβουλία και επιθυμία να υποβάλετε αίτημα, παράπονο, άποψη, ερώτημα κλπ στην Εταιρεία. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν γνωστοποιείται σε τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την Δήλωση Ειδοποίηση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα για το πως η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται και προστατεύει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες που συλλέγονται

– Προσωπικές πληροφορίες: Είναι δυνατή η επίσκεψη του Ιστότοπου της Εταιρείας μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την Εταιρία και τις υπηρεσίες που παρέχει. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, e-mail και περιεχόμενο μηνύματος) μόνο εφόσον εσείς συναινέσετε να μας τις δώσετε.

– Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό παραπόνων κλπ που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας).

Οι επιλογές σας

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή με το να έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Ασφάλεια

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η Εταιρία μας χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο ασκών την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η Εταιρία ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης ειδοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των νέων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την Εταιρία

Για να μας υποβάλετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Εταιρία να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στις ακόλουθες διευθύνσεις: support@mobivas.gr και info@mobivas.gr ή στο τηλ. 2111881795 ή με επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

8. Cookies

Δεν συλλέγονται πληροφορίες αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας και δεν χρησιμοποιούμε cookies και άλλες αυτόματες τεχνολογίες.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

10. Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Τελικοί Όροι

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων χρήσης καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MOBIVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «MOBIVAS», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 166 Α (ΑΦΜ 801353653 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία», δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο www.mobivas.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών της.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, προτού προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχής τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να εξεταστούν, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου πλήθος πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό και των όρων παροχής τους, καθώς και διαφημίσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών με την εταιρία, καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία τους σε μία φόρμα επικοινωνίας, με σκοπό την καταχώρηση αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων κλπ των χρηστών. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

2. Όροι Εγγραφής

Για την περιήγηση στον Ιστότοπο δεν απαιτείται εγγραφή. Ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου ενημερώνεται κατά την περιήγηση του για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία και για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία που επιθυμεί και να λάβει τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, έχει την δυνατότητα να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται μέσα στον Ιστότοπο και να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να εκφράσει αίτημα, παράπονα, αναφορά ή ο,τιδήποτε άλλο συναφές με τα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης οφείλει τα δηλώσει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από τον Ιστότοπο, προκειμένου να λάβει την απάντηση του από την Εταιρεία.

3. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπλέον, ο χρήστης/επισκέπτης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου κατά σύννομο τρόπο, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου.

Ο χρήστης του Ιστότοπου θα πρέπει να είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ενώ αντιστοίχως, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτήν την χρήση. Αν είστε γονέας ή έχετε την μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστότοπου φέρετε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

4. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται απόλυτα και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών που περιέχονται στον Ιστότοπο, παρέχεται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη του Ιστότοπου καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Επιπλέον, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά που είναι απαραίτητα προς τούτο, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU 679/2016 GDPR) για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Ιστότοπου ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/αν παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers), παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Ιστότοπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ενώ ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και το ανεπιφύλακτα το σχετικό δικαίωμα της Εταιρείας.

5. Αποκλεισμός Ευθύνης Εταιρείας

Οι περιεχόμενες πληροφορίες στον Ιστότοπο, οι οποίες αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχονται προέρχονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία, αντιθέτως, ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στον Ιστότοπο καθώς και για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους διαφημιζόμενους στον Ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή, τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτάται στον Ιστότοπο τον έχουν οι τρίτοι διαφημιζόμενοι καθώς και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια αυτού, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων, που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια αυτών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των υπηρεσιών τρίτων διαφημιζόμενων στον Ιστότοπο. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους παρόχους των υπηρεσιών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και την χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Οι διαφημίσεις που τυχόν αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν από τον χρήστη ως συμβουλές, ούτε ότι υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρείας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή για την προτίμηση κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας. Για αυτό τον λόγο, ο χρήστης του Ιστότοπου αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία τις υπηρεσίες/πληροφορίες του Ιστότοπου.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται, δε, στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Η Εταιρία πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, πλήρη και αληθή. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτή θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτου) του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ΔΗΛΩΣΗ -ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της Εταιρείας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τον σχετικό εθνικό εφαρμοστικό Νόμο σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων .

Ο Ιστότοπος www.mobivas.gr, όπου εμφανίζεται πάντα η παραπάνω ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και που ζητά από τον χρήστη/επισκέπτη οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται σε αυτή, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τον Ιστότοπο, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από τον συγκεκριμένο Ιστότοπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγονται μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και μόνο με δική σας πρωτοβουλία και επιθυμία να υποβάλετε αίτημα, παράπονο, άποψη, ερώτημα κλπ στην Εταιρεία. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν γνωστοποιείται σε τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την Δήλωση Ειδοποίηση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα για το πως η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται και προστατεύει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες που συλλέγονται

– Προσωπικές πληροφορίες: Είναι δυνατή η επίσκεψη του Ιστότοπου της Εταιρείας μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την Εταιρία και τις υπηρεσίες που παρέχει. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, e-mail και περιεχόμενο μηνύματος) μόνο εφόσον εσείς συναινέσετε να μας τις δώσετε.

– Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό παραπόνων κλπ που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας).

Οι επιλογές σας

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή με το να έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Ασφάλεια

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η Εταιρία μας χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο ασκών την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η Εταιρία ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης ειδοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των νέων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την Εταιρία

Για να μας υποβάλετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Εταιρία να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στις ακόλουθες διευθύνσεις: support@mobivas.gr και info@mobivas.gr ή στο τηλ. 2111881795 ή με επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

8. Cookies

Δεν συλλέγονται πληροφορίες αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας και δεν χρησιμοποιούμε cookies και άλλες αυτόματες τεχνολογίες.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

10. Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Τελικοί Όροι

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων χρήσης καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MOBIVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «MOBIVAS», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 166 Α (ΑΦΜ 801353653 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία», δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο www.mobivas.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών της.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, προτού προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχής τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να εξεταστούν, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου πλήθος πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό και των όρων παροχής τους, καθώς και διαφημίσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών με την εταιρία, καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία τους σε μία φόρμα επικοινωνίας, με σκοπό την καταχώρηση αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων κλπ των χρηστών. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

2. Όροι Εγγραφής

Για την περιήγηση στον Ιστότοπο δεν απαιτείται εγγραφή. Ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου ενημερώνεται κατά την περιήγηση του για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία και για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία που επιθυμεί και να λάβει τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, έχει την δυνατότητα να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται μέσα στον Ιστότοπο και να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να εκφράσει αίτημα, παράπονα, αναφορά ή ο,τιδήποτε άλλο συναφές με τα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης οφείλει τα δηλώσει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από τον Ιστότοπο, προκειμένου να λάβει την απάντηση του από την Εταιρεία.

3. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπλέον, ο χρήστης/επισκέπτης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου κατά σύννομο τρόπο, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου.

Ο χρήστης του Ιστότοπου θα πρέπει να είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ενώ αντιστοίχως, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτήν την χρήση. Αν είστε γονέας ή έχετε την μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστότοπου φέρετε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

4. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται απόλυτα και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών που περιέχονται στον Ιστότοπο, παρέχεται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη του Ιστότοπου καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Επιπλέον, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά που είναι απαραίτητα προς τούτο, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU 679/2016 GDPR) για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Ιστότοπου ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/αν παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers), παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Ιστότοπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ενώ ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και το ανεπιφύλακτα το σχετικό δικαίωμα της Εταιρείας.

5. Αποκλεισμός Ευθύνης Εταιρείας

Οι περιεχόμενες πληροφορίες στον Ιστότοπο, οι οποίες αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχονται προέρχονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία, αντιθέτως, ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στον Ιστότοπο καθώς και για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους διαφημιζόμενους στον Ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή, τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτάται στον Ιστότοπο τον έχουν οι τρίτοι διαφημιζόμενοι καθώς και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια αυτού, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων, που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια αυτών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των υπηρεσιών τρίτων διαφημιζόμενων στον Ιστότοπο. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους παρόχους των υπηρεσιών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και την χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Οι διαφημίσεις που τυχόν αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν από τον χρήστη ως συμβουλές, ούτε ότι υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρείας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή για την προτίμηση κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας. Για αυτό τον λόγο, ο χρήστης του Ιστότοπου αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία τις υπηρεσίες/πληροφορίες του Ιστότοπου.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται, δε, στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Η Εταιρία πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, πλήρη και αληθή. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτή θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτου) του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ΔΗΛΩΣΗ -ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ της Εταιρείας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τον σχετικό εθνικό εφαρμοστικό Νόμο σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων .

Ο Ιστότοπος www.mobivas.gr, όπου εμφανίζεται πάντα η παραπάνω ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και που ζητά από τον χρήστη/επισκέπτη οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται σε αυτή, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τον Ιστότοπο, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από τον συγκεκριμένο Ιστότοπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγονται μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και μόνο με δική σας πρωτοβουλία και επιθυμία να υποβάλετε αίτημα, παράπονο, άποψη, ερώτημα κλπ στην Εταιρεία. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν γνωστοποιείται σε τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την Δήλωση Ειδοποίηση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα για το πως η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται και προστατεύει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες που συλλέγονται

– Προσωπικές πληροφορίες: Είναι δυνατή η επίσκεψη του Ιστότοπου της Εταιρείας μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την Εταιρία και τις υπηρεσίες που παρέχει. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, e-mail και περιεχόμενο μηνύματος) μόνο εφόσον εσείς συναινέσετε να μας τις δώσετε.

– Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό παραπόνων κλπ που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας).

Οι επιλογές σας

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή με το να έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Ασφάλεια

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η Εταιρία μας χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο ασκών την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η Εταιρία ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης ειδοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των νέων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την Εταιρία

Για να μας υποβάλετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Εταιρία να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στις ακόλουθες διευθύνσεις: support@mobivas.gr και info@mobivas.gr ή στο τηλ. 2111881795 ή με επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

8. Cookies

Δεν συλλέγονται πληροφορίες αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας και δεν χρησιμοποιούμε cookies και άλλες αυτόματες τεχνολογίες.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

10. Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Τελικοί Όροι

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων χρήσης καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.